ANACONDA e PIP

Curso de Especialización en Intelixencia Artificial e Big Data

Índice

 • Conda vs pip/virtualenv
 • Comandos útiles
  • Comandos útiles conda
  • Comandos útiles pip

Conda vs pip/virtualenv

Precisamos dúas ferramentas para facer a vida máis sinxela
Nunha ferramenta todo é máis simple

Comandos útiles

 • Comandos conda ← ← ←
 • Comandos pip/virtualenv

🗂️ Descargar cheatsheet / chuleta de uso

ANACONDA: Unha suite para a ciencia de datos

Logo do proxecto Anaconda

Comandos conda

 • Manexo básico de contornas: listaxe, creación, activación, actualización, borrado
 • Exportación/Importación
 • Demo en ASCIInema

Versión de conda


          conda --version
        

Contornas dispoñibles


            conda env list
          

Crear unha contorna nova


            conda create -n bigdata python=3.8 numpy
          

Borrar unha contorna


            conda env remove -n bigdata
          

Exercicio

Crea as seguintes contornas:

 • bigdata con pandas e Python 3.8
 • ia con numpy e Python 3.8

Solución:


            conda create -n bigdata python=3.8 pandas
            conda create -n ia python=3.8 numpy
          

Seleccionar contorna


          conda activate ENTORNO
        

          conda deactivate
        

Instalación (simple) de paquetes

conda install PAQUETE

Exemplo:

conda install matplotlib
 • Emprega o repositorio principal de anaconda.
 • Instala na contorna activada actual.

Instalación de paquetes doutras organizacións/repositorios

Sintaxe xeral

conda install -c REPOSITORIO_ORGANIZACION PAQUETE

Exemplo (Conda-Forge é un repo comunitario):

conda install -c conda-forge jupyterlab

Buscar paquetes

Actualización de paquetes

Dende a contorna actual:

conda update --all

Dende outra contorna:

conda update -n ENVIRONMENT --all

Exportar / Compartir a contorna

conda env export --file bigdata-bd.yml

Importar/Crear contorna cun YAML

conda env create --file bigdata-bd.yml

Qué conten un arquivo de entorno

cat bigdata-bd.yml
channels:
          - conda-forge
          dependencies:
          - python=3.6
          - pip
          - pip:
	        - pyjokes
        

Comandos útiles

 • Comandos conda
 • Comandos pip/virtualenv ← ← ←

🗂️ Descargar cheatsheet / chuleta de uso

Se non está en conda, está en pip

Package Installer for Python (pip)

Diferenza entre pip e PyPI

 • PyPI → The Python Package Index
 • PIP → Package Installer for Python

Instalación de pipx/virtualenv


        sudo apt install python3-pip
        sudo apt install pipx
        

        pipx install virtualenv
        

Alternativa:


        sudo apt install python3-pip virtualenv pipx
        

Comprobando rutas


        type virtualenv
        type python3
        type pip3
        

Locale


        export LC_ALL="es_ES.UTF-8"
        virtualenv --version
        

Crear contorna virtualenv


        virtualenv -p /opt/python-3.XX.XX/bin/python3 venv3_XX_XX
        

Activar contorna virtualenv


        source venv/bin/activate 
        

Desactivar contorna virtualenv


        deactivate
        

Instala a última versión do paquete


        python -m pip install PaqueteAInstalar
        

Instala a versión específica 1.2.3


          python -m pip install PaqueteAInstalar==1.2.3
        

Instala mínimo a versión 2.3.4


        python -m pip install 'PaqueteAInstalar>=2.3.4'
        

Instalación de paquetes locales

Útil cando queremos preservar unha contorna

Descarga de paquetes


        python -m pip download --destination-directory DIR -r contorna-bigdata.txt
        

Instalación de paquetes


        python -m pip install --no-index --find-links=DIR -r contorna-bigdata.txt
        

Desinstalar paquetes


        python -m pip uninstall PaqueteADesinstalar
        

Actualizar PIP


        python3 -m pip install --upgrade pip
        

Alternativa 0:


        pip3 install --upgrade setuptools
        

Alternativa 1:


          python -m ensurepip --upgrade          
        

Alternativa 2:

Bajar: https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py


        python get-pip.py
        

Borrar contorna

Simplemente borramos o directorio


        rm -rf venv
        

Listaxe de paquete/versión instalados na contorna:


        python -m pip freeze > contorna-bigdata.txt
        

Restaurar unha contorna cos paquete/versión


        python -m pip install -r contorna-bigdata.txt
        

Activar o bash completion


        python -m pip completion --bash >> ~/.profile
        

Conda e pip

 • Poden coexistir
 • Nunha contorna conda podemos:
  • Ter instalado pip
  • Instalar para esa contorna os paquetes restantes con pip

          conda install pip
        

Manuais

QR materiales

Jose Sánchez

Errare humanum est, sed perseverare diabolicum
Se atopas erros, envíame un correo a: