Introdución a MongoDB

Big Data Aplicado

  Conceptos previos

  Como contar cun ordenador

Why Computers Can't Count Sometimes
https://youtube.com/embed/RY_2gElt3SA

Conceptos

 • Lectura sucia — Dirty read
 • Caché
 • Condición de carreira — Race condition
 • Eventually Consistency — Consistencia ao final

  Conceptos previos

 • SQL
 • NO-SQL — Not Only SQL
 • Clave-Valor
 • Arquivo JSON: {} e []

  Escalados

Habitualmente necesario en SQL *

Scale up — Escalado vertical — Mellorar a máquina

Habitualmente en NO-SQL

Scale out — Escalado horizontal — Meter máquinas

  SQL — Structured Query Language

Creado na década dos 70 por IBM. Dende entón tivo moitos dialectos: SQL-85/88/91, SQL:1999, SQL:2003, SQL:2006, SQL:2008, SQL:2011, SQL:2016...
A tomicity
C onsistency
I solation
D urability

  No-SQL — Not Only SQL

B A S E

Basically Available Soft State Eventually Consistent

  Características NO-SQL

 • Flexibles
 • Non-Relacionales
 • Distribuídos
 • Escalables
 • Con capacidade de particionamento (Partition-Tolerant)
 • Altamente dispoñibles

  Teorema de CAP

Anteriormente chamada: Conxetura de Brewer
 • Consistency — Calquer lectura debe recibir como resposta a escritura máis recente ou un erro.
 • Availability — Calquer petición recibe alomenos unha resposta non errónea (sen garantía da escritura máis recente).
 • Partition Tolerance — O sistema segue funcionando de retrasarse ou descartarse mensaxes entre nodos da rede.

Sólo dous de tres

  SXBD NO-SQL

 • BBDD columnares son útiles para gran volume de datos (Y-column).
 • Rápidas en lecturas, máis lentas en escritura.
 • Amazon Redshift
 • MariaDB — ColumnStore
 • SAP HANA
 • MonetDB
 • Apache Cassandra
 • Redis
 • DynamoDB

  Tipos de SXBD

C&P (Consistency & Partition Tolerance)

 • MongoDB
 • Kafka

A&P (Availability & Partition Tolerance)

 • Apache Cassandra

  Apache Cassandra

Tipos de BBDD en Apache Cassandra

  Clave-Valor

Tamén chamados arrays asociativos

Wikipedia: Exemplo Clave-Valor

  JSON

JavaScript Object Notation


              {
                nome: 'Juan', 
                apelidos: 'Sánchez',
                idade: 19,
                titor: {
                  nome: 'Jose Sánchez', 
                  email: 'jose@local'
                }, 
                modulos: [
                  'Big Data Aplicado',
                  'Sistemas de Big Data',
                  ]
              }
            
MongoDB manexa documentos BSON (JSON en formato binario).

  Organización en MongoDB

Organización de MongoDB

  Equivalencias no mundo relacional?

Non hai traducción directa correcta

Asumamos esta mentira para entendernos:

 • Bases de datos ⇒ Bases de Datos
 • Coleccións ⇒ Táboas
 • Claves ⇒ Columnas/Atributos
 • Tuplas ⇒ ~"Documentos"

  Instalación de MongoDB

  Modos de funcionamento

 • Standalone server: Desenvolvemento e probas.
 • Replica sets / cluster: Produción. Engade redundancia e dispoñibilidade.
 • Sharded clusters: Produción. Datos particionados. Alto volume de datos e operacións.

  Versións

 • Community: Gratuita.
 • Enterprise: Versión comercial con soporte e optimizacións. Gratuita para desenvolvemento.
 • Atlas: Versión na nube. Gratuita ata 512MB.

  Clientes

(CLI) mongosh

 • Cliente de consola REPL en modo CLI.
 • Ten autocompletado.

(GUI) Compass

 • Cliente gráfico. GUI.
 • Pode lanzar consultas (queries) e analizar datos.
 • Facilita crear os pipelines de agregación.
 • Integra unha version de mongosh.

Autoavaliación

Non te perdas! mongosh, compass, atlas. Quen e quen?

 • mongosh: Cliente de liña de comando, modo texto ou CLI. Conecta a unha BD de mongo.
 • compass: Cliente gráfico ou GUI. Conecta a unha BD de mongo.
 • atlas: Versión comercial de mongo para a nube, administrable pola web (ou cliente).

Exercicio

 1. Rexístrate en Atlas: https://www.mongodb.com/atlas/database
 2. Crea unha BBDD gratuita.
 3. Mete o dataset de proba.
 4. Conecta dende mongosh.
 5. Instala compass.
 6. Conecta dende compass.

  Instalación «standalone» con dockers

docker run --name mongo \ 
  -e MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME=mongoadmin \
  -e MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD=abc123Secret \
  -v /root/mongo:/data/db \
  -p 27017:27017 \
  mongo

Conexión

docker exec -it mongo \
mongosh --host localhost --port 27017 --apiVersion 1 \
--username mongoadmin --password abc123Secret

Exercicio

 • Instala WSL se estás en Microsoft Windows (ou docker desktop).
 • Instala docker dentro da distro.
 • Executa un docker de mongo en modo standalone.

  Instalación «cluster» 1/2

docker network create mongoR
docker run -d -p 27017:27017 --name mongoVermello \
  --network mongoR mongo mongod \
  --replSet coresRGB \
  --bind_ip localhost,mongoVermello
docker run -d -p 27027:27017 --name mongoVerde \
  --network mongoR mongo mongod \
  --replSet coresRGB \
  --bind_ip localhost,mongoVerde
docker run -d -p 27037:27017 --name mongoAzul \
  --network mongoR mongo mongod \
  --replSet coresRGB \
  --bind_ip localhost,mongoAzul

  Instalación «cluster». 2/2

Configurar o cluster

docker exec -it mongoVermello mongosh --eval "rs.initiate({
    _id: \"coresRGB\",
    members: [
      {_id: 0, host: \"mongoVermello\"},
      {_id: 1, host: \"mongoVerde\"},
      {_id: 2, host: \"mongoAzul\"}
    ]
  })"

Comprobar configuración

docker exec -it mongoVermello mongosh --eval "rs.status()"

Exercicio

 • Executa os tres docker de mongo e configúraos para que funcionen en modo cluster.
 • Tira o nodo vermello e conecta con compass ao verde.
 • Tira o verde e conecta co compass ao azul.
 • Volve levantar tódolos nodos e volve conectar ao vermello e mira se seguen a funcionar en modo cluster.

  Instalación desde repositorio

  Conexión e creación de usuarios

  MongoSH — Conexión

Conectar a localhost

usuario@local:~$ mongosh [--host localhost]

Saír de mongosh

test> quit

Autenticarse dende mongosh

db.auth("USUARIO", passwordPrompt() )

  Outros comandos

Axuda

db.help()

Información sobre o servidor

db.hostInfo()

Data e hora

Date()

  Conexión cunha URL

Útil se empregamos un servizo externo ou docker ou se configuramos a nosa BBDD en modo multi-servidor.

            mongosh "mongodb+srv://host-ou-servidor/BBDD" \
              --apiVersion 1 --username O-MEU-USUARIO
Opcional: URL co usuario e contrasinal embebidos:

            mongodb://usuario:contrasinal@host:27017/?authMechanism=DEFAULT

  MongoSH — Bases de Datos

Seleccionar a base de datos database1

test> use database1

Indicar a base de datos actual

database1> db

Amosar as bases de datos

database1> show dbs

Borrar BBDD actual

database1> db.dropDatabase()

  Creación explícita

Crear colección

database1> db.createCollection("laColeccionEjemplo")

Ver as coleccións

database1> show collections

Borrar a coleción

database1> db.laColeccionEjemplo.drop()

  Creación implícita


              test> use holamundo
              holamundo> db.holamundo.insertOne({'hola': 'mundo'})
              holamundo> show collections
              holamundo> show databases
            

Unha base de datos e unha colección créanse automáticamente ao crear un documento

  Crear usuarios con roles

use persoal
db.createUser({user: "profesor123",
  pwd: passwordPrompt(), // ou "o contrasinal en claro"
  roles: [ { "readWrite", "dbAdmin" },
   { role: "readWrite", db: "biblioteca" }
 ]})
 • Da os roles de readWrite e dbAdmin na base de datos persoal.
 • Da o rol de readWrite na base de datos biblioteca.
 • Coidado!!! os usuarios créanse na BD onde estamos (--authenticationDatabase persoal).

  Crear usuarios con roles (2)

LEMBRA! Aínda que non vexas a base de datos por non ter coleccións nin datos, os usuarios aínda existen!
use baseDatos
db.getUsers()

  Exercicio

 • Crea as bases de datos: alumnado, profesorado, biblioteca, videoclub e concesionario.
 • Crea o usuario topicazo con acceso de lectura/escritura a: videoclub e concesionario.
 • Crea o usuario adnauseam con acceso de dbAdmin a alumnado, profesorado e biblioteca.
 • Conecta con compass cos usuarios para ver que permiten a conexión.

  Solución. 1/4

 • Crea as bases de datos: (...)
// NON pases traballo! Por que?

  Solución. 2/4

 • Usuario topicazo con readWrite a: videoclub e concesionario.
use videoclub
db.createUser({user: "topicazo",
 pwd: "aqui-non-debe-ir",
 roles: [ { role: "readWrite", db: "videoclub" },
 { role: "readWrite", db: "concesionario" }
]})

Conexión a videoclub

docker exec -it mongoVermello \
 mongosh --host localhost --port 27017 --apiVersion 1 \
 videoclub --username topicazo --password aqui-non-debe-ir

  Solución. 3/4

Conexión a BD concesionario

Funcionouche? Por que?

Ollo! o usuario está na BD videoclub

docker exec -it mongoVermello \
 mongosh --host localhost --port 27017 --apiVersion 1 \
 concesionario --username topicazo --password aqui-non-debe-ir \
 --authenticationDatabase videoclub

  Solución. 4/4

 • Crea o usuario adnauseam con acceso de dbAdmin a alumnado, profesorado e biblioteca.
 • Podes crear o usuario varias veces para cada BD ou ben crealo na BD admin.
use admin
db.createUser({user: "adnauseam",
  pwd: passwordPrompt(),
  roles: [ { role: "dbAdmin", db: "alumnado" },
  { role: "dbAdmin", db: "profesorado" },
  { role: "dbAdmin", db: "biblioteca" }
]})
docker exec -it mongoVermello \
  mongosh --host localhost --port 27017 --apiVersion 1 \
  alumnado --username adnauseam \
  --authenticationDatabase admin

  Operacións CRUD

  CRUD: Inserción / INSERT

  Inserción de rexistros (INSERT)


            db.estudantes.insertOne( {
              nome: 'Juan', 
              apelidos: 'Sánchez',
              idade: 19,
              titor: 'Jose Sánchez', 
              modulos: ['Big Data Aplicado', 'Sistemas de Big Data']
	          })
            

              db.estudantes.countDocuments()
            

  INSERT (múltiple)


            db.estudantes.insertMany([
              {...},
              {...}
            ])
            

              db.estudantes.countDocuments()
            
Baixa aquí o exemplo con unha e varias insercións

  Exercicio

Inserta un documento na colección "docentes". Mete os dous titores cos nomes que aparecen anteriormente e correo o nome @local.

              db.docentes.insertMany( [
                {nome: "Jose Sánchez", email: 'jose@local'},
                {nome: "Juan Torre", email: 'juan@local'} ])
            

  CRUD: Busca / Find

"SELECT"

  Busca de rexistros

A busca máis simple, que devolve todo é:

              db.estudantes.find()
            
ou

              db.estudantes.find({})
            

  _id: ObjectId("123456789abc")

É un campo composto por 12 bytes:

 • 4 bytes: Timestamp (UNIX EPOCH).
 • 3 bytes: Identificador único da máquina.
 • 2 bytes: Identificador do proceso.
 • 3 bytes: Campo incremental.

Ademáis:

 • Obrigatorio: Se non existe, créase.
 • Único.

  Límites

Esta liña devolve todas as tuplas
covid> db.coviditalia.find({})
Pódense limitar o número a amosar
covid> db.coviditalia.find({}).limit(3)

Por defecto mongosh limita a 20 e podemos pedir mais co comando it (iterar).

  Ordeamento de documentos


              covid> db.coviditalia.find().sort({data:1})
              covid> db.coviditalia.find().sort({data:-1})
            
 • 1 indica de menor a maior (< ⇒ >).
 • -1 de maior a menor (> ⇒ <).

  Exercicio

Coa colección alumnado, busca tódolos estudantes e ordenaos por idade (ascendente e descendentemente).

Ascendente


                db.estudantes.find().sort({idade: 1})
              

Descendente


              db.estudantes.find().sort({idade:-1})
              

  Proxeccións

Útiles para obter só algúns atributos.

Opción 1: Amosar


              db.estudantes.find( {}, 
                {nome: 1, 
                apelidos: 1, 
                idade: 1, 
                titor: 1})
            

Opción 2: Ocultar


              db.estudantes.find({}, {modulos: 0})
            
Fan o mesmo?

  Filtrado

 • A operación find pode recibir dous parámetros:
  • db.coleción.find( {filtro}, {proxección} )
 • No filtro podemos especificar varias condicións:
  • Coincidencia exacta:
   db.estudantes.find({idade:19})
  • Operador de filtrado:
   db.estudantes.find( {idade: {$lte: 19} } )

  Filtrado: $in

Todos os documentos nos que un campo é igual a unha das opcións.

              db.estudantes.find({ titor: 
                {$in : ["Jose Sánchez", "Juan Torre"] } })
            

  Filtrado en arrays

Tamén podemos querer filtrar por un elemento dun array, para iso empregamos .X (onde X é un índice que comeza en 0)


              db.estudantes.find( 
                {"modulos.0": "Sistemas de Big Data"}).pretty()
            

  Filtrado en arrays: $elemMatch

Que conteña o módulo (exacto) sexa ou non array


            db.estudantes.find({modulos: 'Sistemas de Aprendizaxe'})
            

Que sexa array (ou subdocumento) e teña o elemento


            db.estudantes.find({modulos: 
              {$elemMatch: {$eq: 'Sistemas de Aprendizaxe'}}})
            
            $elemMatch admite varias condicións
            

  Filtrado en arrays: $all


              { : { $all: [ , ... ] } }
            O array debe ter todos os elementos

Exemplo:


              db.estudantes.find({modulos : {$all: ['Sistemas de Big Data',
              'Big Data Aplicado',
              'Modelos de Intelixencia Artificial',
              'Programación de Intelixencia Artificial',
              'Sistemas de Aprendizaxe'] }})
            

  Operadores para filtrado

OperadorSintaxe
Igual {clave1: 'valor1'}
Menor {clave1: {$lt: 123.45} }
Menor igual {clav: {$lte: 123.45} }
Maior {clav: {$gt: 123.45} }
Maior igual {clav: {$gte: 123.45} }
Distinto {clav: {$ne: 123.45} }

  Operadores lóxicos

AND

{ {key1: 'value1', key2: 'value2'} }

OR


            {
              $or: [
                {key1: 'value1'}, {key2: 'value2'}
              ]
            }

  Composición de operadores

Exemplo AND+OR


            {
              atributo1: 'valor1',
              $or: [
                {atributo2: 'valor2'}, {atributo3: {$gte: valor3} }
              ]
            }

  Contando documentos

Opción 1: Cunha query

db.estudantes.countDocuments({QUERY}, {opcións})

Opción 2: Empregando os metadatos

db.estudantes.estimatedDocumentCount()

  Contando documentos con countDocuments

db.estudantes.countDocuments({idade: 19}, {opcións})
Opcións (opcionais):
 • limit: Cantos documentos contar como máximo.
 • skip: Cantos documentos saltar antes de comezar a conta.
 • hint: Un índice ou a súa especificación para acelerar a conta.
 • maxTimeMS: Máximo tempo en milisegundos para a operación de conta.

Exercicio 1: Filtra os estudantes que sexan do titor Jose Sánchez e teñan máis de 20 anos

db.estudantes.find( {titor: "Jose Sánchez", idade: {$gt: 20}})

Exercicio 2: Filtra os estudantes que sexan do titor Juan Torre e teñan menos de 21 anos

db.estudantes.find( {titor: "Juan Torre", idade: {$lt: 21}})

Exercicio 3: Filtra os estudantes que sexan do titor Jose Sánchez ou teñan 23 anos ou máis anos


              db.estudantes.find( {
                $or: [
                  {titor: "Jose Sánchez"}, {idade: {$gte: 23}}] })
            

  CRUD: Actualización / UPDATE

  Método: updateOne

db.estudantes.updateOne(filtro, actualizacion, opcións)
https://www.mongodb.com/docs/manual/reference/method/db.collection.updateOne/

  Operador: $set

{$set: {...} }
          Muda ou engade valores

Exemplo $set: Engadir curso actual


            db.estudantes.updateOne({nome: 'Luis'},
              {$set: {'Curso': '2022/2023'}})
          

  Operador: $push

{$push: {...} }
          Engade un elemento a un array (ou crea o array co elemento)

Exemplo $push: Engadir un módulo


            db.estudantes.updateMany({nome: 'Luis'}, 
              {$push: {'modulos': 'FOL'}})
          

  Operador: $pop

Quita un elemento dun array por posición


            db.estudantes.updateMany( { },
              { $pop: { modulos: 1 } }) 
          
 • 1 ⇒ O último elemento do array.
 • -1 ⇒ O primeiro elemento do array.

  Operador: $pull

Borra dun array tódolos valores que cumplen unha condición.

Sintaxe


            { $pull: { campo1: ,
               campo2: , ... } }
          

Exemplo

Borra "FOL" e "Matemáticas" dos módulos.
Quita "Titor de proba" do array (se hai) de titores legais. db.estudantes.updateMany( { }, { $pull: { modulos: { $in: [ "FOL", "Matemáticas" ] }, titores_legais: "Titor de proba" } } )

  Operador: $unset

Quita un campo dos documentos.


            db.estudantes.updateMany(
              { },
              { $unset: { curso_academico: "" } }
            )
          

  Opción: upsert

Inserta un documento cos datos se non atopa un.
db.estudantes.updateOne(
            {nome: 'Alumno de Proba'}, 
            {$set: {email: 'noreply@local'}}, 
            {upsert:true} )

  Método: findAndModify()

Evita a Race Condition típica. Actualiza e devolve o rexistro

Sumar un caso de COVID
          use covid
          db.coviditalia.findAndModify({
            query: {
            data: '2020-02-24T18:00:00',
            stato: 'ITA',
            codice_regione: 13,
            denominazione_regione: 'Abruzzo',
            codice_provincia: 66,
            denominazione_provincia: "L'Aquila",
            sigla_provincia: 'AQ',},
            update: {$inc: {totale_casi: 1}},
            create:true})
          

  Método: updateMany()


            use alumnado
            db.estudantes.updateMany({},
              {$set: {'curso_academico': '2022/2023'}})
          
 • Se updateMany falla, debemos executalo de novo para que acabe porque non desfai os cambios (rollback).
 • Non cumpre o principio de illamento (os cambios son visibles a medida que se actualizan)

  Mudando documentos de sitio


            db.colecion.replaceOne(filtro, reemplazo, opcións)
          Útil xa que mantén o mesmo _id mudando o resto de datos dunha vez

  CRUD: Borrado / DELETE

  Borrado (DELETE)


            db.coleccion.deleteOne/deleteMany(filtro, opcións)
            db.collection.findOneAndDelete()
            db.collection.bulkWrite()
          

  Método: deleteOne()


            db.estudantes.deleteOne({nome: 'Luis'})
          

  Método: deleteMany()


            db.estudantes.deleteMany({curso_academico: '2022/2023'})
          

  Aggregate ("JOIN")

  Consultas con aggregate

A través dunha serie de procesos conectados entre si (agregation pipeline) os datos poden pasar por operacións (unha cada vez) que:

 • Filtren
 • Ordeen
 • Agrupen
 • Transformen

  Sintaxe aggregate()


          db.colecion.aggregate( [
            {$stage_name: { expresión } },
            {$stage_name: { expresión } }
          ])

  Exemplo

Da rexión 15, cantos datos ten de cada provincia?


            db.coviditalia.aggregate( [
              { $match: {"codice_regione": 15}},
              { $group: { 
                _id: "$codice_provincia", 
                total_provincias: {$count:{}} }
              }
            ])
          

  Exemplo

Da rexión 15, cantos datos ten de cada provincia?


            db.coviditalia.aggregate( [
              { $match: {"codice_regione": 15}},
              { $group: { 
                _id: "$codice_provincia", 
                total_provincias: { $count:{} } }
              }, 
              { $limit: 5 }
            ])
          

  Operadores (hai moitos...)

 • $match — Filtra os datos (sintaxe de find).
 • $group — Agrupa os documentos.
 • $sort — Ordea según criterio.
 • $project — Campos a amosar (última fase).
 • $set
 • $count
 • $out — Mete elementos resultante nunha colección nova.
 • $concat
 • $lookup
 • $unwind

  Exemplo

Amosar as claves:
data, estado, idrexion e nomerexion da rexión 15:


            db.coviditalia.aggregate( [
              { $match : {"codice_regione": 15}},
              { $project : {
                data: 1, 
                estado: "$stato", 
                idrexion: "$codice_regione", 
                nomerexion: "$denominazione_regione"}}
            ])
          

  Operador: $out

Almacena os resultados nunha colección


          db.coviditalia.aggregate( [
            { $match : {"codice_regione": 15}},
            { $project : {
              data: 1, 
              estado: "$stato", 
              idrexion: "$codice_regione", 
              nomerexion: "$denominazione_regione"}}, 
            {$out: "rexions_en_galego"}
          ])

  Exercicio proposto

Almacenar (empregando aggregate e pipelines) os nomes das etiquetas da colección coviditalia en galego na colección: covidit-traducido.

  Boas prácticas

 • Filtrar canto antes $match) para reducir o número de documentos a procesar.
 • Tratar de empregar $project o máis tarde posible.
 • Cando empreguemos $out, poñelo ao final.

  Subdocumentos

 • Notación punto: Documentos uns dentro doutros
 • Exemplos

  Transaccións

  Transacción clásica ACID

Transacción ACID

updateOne() é transacción ACID?


            db.alumnado.updateOne(
              {_id: 1234},
              {
                {$set: {
                  nome: 'Felipe',
                  modulos: ['FOL', 'Programación I'],
                  titor: 'Outro profe'
                } }
              }
            )
          

Podería ser considerada ACID, posto que hay 3 actualizacións e se executan ou todas ou ningunha. Pode afectar tamén a subdocumentos.

  Ollo coas transaccións!

 • Estamos a bloquear os documentos implicados. Isto aumenta a latencia e diminúe o rendemento.
 • Hai que empregar transaccións só cando é absolutamente necesario.
 • Por defecto unha transacción ten un tempo máximo de 1 minuto tras a primeira escritura.
 • Só funcionan nos servidores configurados como «replica set» e non «standalone»

  Exemplo dunha transacción


            const asesion = db.getMongo().startSession()
            asesion.startTransaction()
            const estudantesmedran=
              asesion.getDatabase('alumnado').getCollection('estudantes')
            estudantesmedran.updateMany({}, {$inc : {'idade': 1}})
            asesion.commitTransaction()
          

Preme AQUÍ e baixa o exemplo do JSON para Atlas

MongoServerError: Transaction numbers are only allowed on a replica set member or mongos. Ollo! Non existen transaccións cando mongodb está en modo «standalone».

  Transaccións


            const asesion = db.getMongo().startSession()
            asesion.startTransaction()
            const ops = 
              asesion.getDatabase('alumnado').getCollection('estudantes')
          

Confirmar


            asesion.commitTransaction()
          

Rexeitar


            asesion.abortTransaction()
          

  Transacción en MongoDB

Transacción MongoDB (Atlas)

  Índices

  Que son os índices?

 • Estruturas de datos. Almacenan unha porción dos datos da colección dunha forma fácil e moi rápida de percorrer.

Vantaxes

 • Evitan ter que escanear documento a documento (collection scan).
 • Engaden velocidade.
 • Ordean os datos referidos ascendente o descendentemente.
Esquema do funcionamento dos índices

  Creación dun índice

db.collection.createIndex( { name: -1 } )
 • O número indica a ordenación de datos ascendente (1) ou descendente (-1).
 • Créase índice por defecto na "columna" _id
 • Pódense crear índices compostos (de dúas ou máis claves)

  Nome por defecto do índice

Toman o nome das claves e a dirección separados por _

Exemplo:

{nome : 1, apelidos: -1}

nome_1_apelidos-1

  Creación dun índice cun nome

db.estudantes.createIndex(
            { apelidos: 1, expediente: -1 } ,
            { name: "Notas e apelidos" } )
            

Ver os índices dunha colección

db.estudantes.getIndexes()

  Tipos de índices

 • Simples.
 • Compostos (máis dunha clave, cada unha ordenada como se queira).
 • Multiclave (asociados a un array).
 • Xeoespaciais.
 • De búsqueda de texto.
 • Hashed.
 • Clustered.

  Propiedades que poden ter

 • Únicos (UNIQUE): Rexeitan valores duplicados.
 • Parciais (PARTIAL): So para algúns documentos que cumplan unhas propiedades.
 • Selectivos/Dispersos (Sparse): Só para os documentos que teñan a clave de índice.
 • TTL: Para borrar documentos co tempo (útil en datos xerados por máquinas).
 • Agochados (HIDEN): Existen pero non se empregan. Permiten avaliar o impacto de quitalos.

  Cotexo de datos (Data collation)

 • Os índices dependen do idioma para a ordenación.
 • Regras de acentuación, maiúsculas, minúsculas etc afectan.
 • Exemplos: Idioma fracés, español ou caracteres en cirílico (ou mezcla).

  Creando índice con cotexo de idioma

Creamos o índice:
db.estudantes.createIndex( {apelidos: 1},
                {collation: {locale: "es"}} )
Empregámolo nunha consulta find:
db.estudantes.find({apelidos: "Sánchez"})
                .collation({locale: "es"})
Pero ollo, se temos activado o cotexo binario «simple», non poderemos empregar o índice:
db.estudantes.find({apelidos: "Sánchez"})

  Búsqueda

Índice de búsqueda.

 • É unha búsqueda por relevancia.
 • O índice indica como debería facerse a busca

Índice de BBDD

 • Fai as consultas a esta búsqueda máis eficientes

  Índice de búsqueda

Dynamic Mapping

 • Por defecto. A máis rápida de configurar.
 • Empréganse tódolos campos agás: Booleans, objectIds e timestamps.
 • Baseada en: Apache Lucene

  Búsquedas con Apache Lucene


            {
              "name": "sample_supplies-sales-dynamic",
              "searchAnalyzer": "lucene.standard",
              "analyzer": "lucene.standard",
              "collectionName": "sales",
              "database": "sample_supplies",
              "mappings": {
                "dynamic": true
              }
            }
            
Exemplo do titorial oficial

            atlas clusters search indexes create \
              --clusterName myAtlasClusterEDU \
              -f /app/search_index.json
            

  Índice Apache Lucene


            atlas clusters search indexes list \
              --clusterName myAtlasClusterEDU \
              --db sample_supplies --collection sales
            

            mongosh -u myAtlasDBUser -p myatlas-001 \
              $MY_ATLAS_CONNECTION_STRING/sample_supplies
            

  Empregando índice en agregación


              db.sales.aggregate([
              {
                $search: {
                index: 'sample_supplies-sales-dynamic',
                text: {
                  query: 'notepad', path: { 'wildcard': '*' }
                } } },
                {
                  $set: {
                    score: { $meta: "searchScore" }
                  }
                }
                ])
            

  Índice de búsqueda

Static Indexing

Os campos sobre os que se efectúa la búsqueda son os mesmos.

  Índices de BBDD para busca de texto

Creación cun so campo

db.estudantes.createIndex({titor: "text"})

Buscar empregando o índice de búsqueda

db.estudantes.find({$text:{$search:"Sánchez"}})

  Índices compostos de busca de texto

Crear o índicedb.estudantes.createIndex({titor: "text", apelidos: "text"})
Empregalodb.estudantes.find({$text:{$search:"Sánchez"}})

  Índices ocultos

  Comportamento dos índices ocultos

Están agochados do planificador, pero aínda así:
 • Se ten unha restrición UNIQUE, siguea aplicando.
 • Se o índice é de tipo TTL, o índice aínda fai expirar os documentos.
 • Son visibles en: listIndexes e db.acolleccion.getIndexes().
 • Actualízanse coas operacións de escritura (siguen consumindo espacio e memoria)
 • Inclúense en: db.collection.stats() e $indexStats.
 • Agochar un índice ou amosar un índice agochado resetea as súas estatísticas ($indexStats).
 • Agochar un índice oculto ou amosar un índice non oculto, non resetea as estatísticas.

  Restricións

 • Para agochar un índice debes ter o axuste: featureCompatibilityVersion establecido a 4.4 ou maior.
 • Sen embargo, unha vez agochado o índice, este permanece oculto aínda que poñas featureCompatibilityVersion a 4.2.
 • Non podes agochar o índice _id.
 • Non podes empregar cursos.hint() nun índice agochado.

  Crear un índice oculto


            db.estudantes.createIndex(
              { apelidos: 1 },
              { hidden: true }
            );
            

  Agochar un índice

Consideramos que temos creado o índice así:

db.estudantes.createIndex( { apelidos: 1, nome: 1 } );

Opción 1: Co nome directamente

db.estudantes.hideIndex( "apelidos_1_nome_1" ); 

Opción 2: Especificando o índice completo

db.estudantes.hideIndex( { apelidos: 1, nome: 1 } );

  Amosar un índice oculto

db.estudantes.getIndexes()
Dúas maneiras, ou especificando os índices (se é composto):
db.estudantes.unhideIndex( { apelidos: 1, nome: 1 } );
Ou especificando o nome:
db.estudantes.unhideIndex( "apelidos_1_nome_1" );

  explain() — Usamos índice?


              db.coviditalia.explain().find({codice_regione: 15})
            
Debemos mirar no winningPlan o valor de stage
 • IXSCAN: Empregamos índice. Indica cal.
 • COLLSCAN: Non empregamos índice ningún.
 • FETCH: Os documentos lense dende a colección
 • SORT: Os documentos ordénanse na memoria.

  Exercicio

Na BBDD covid, na colección coviditalia, crea un índice por «data» e «denominazione_regione».

            db.coviditalia.createIndex( 
              "data": 1, "denominazione_regione": 1 );

Exercicio 2

Crea unha colección con documentos produto. Cada produto ten nome, descrición, prezo, categoría e fabricante. Mete alomenos 10 produtos.

Crea un índice de BBDD composto que permita buscar por tódolos campos relevantes para un usuario dunha tenda online. Fai uso do índice e demostra que funciona (pon exemplos e xustifícaos).

  Miscelánea

Tamén pode ser do teu interese...

  Securizar mongodb

Crea un usuario administrador de calquer BD:

roles: [ { role: "userAdminAnyDatabase", db: "admin" }, 
 "readWriteAnyDatabase" ]

Introduce en /etc/mongod.conf

security:
authorization: enabled
 • Reinicia mongodb.
 • Proba a conectar.

  Monitorización na web

Servizo de MongoDB que nos ofrece visualizar e monitorizar a nosa BBDD dende a súa web (empregará as nosas estatísticas para mellorar os seus produtos).
Activar o servizo
              db.enableFreeMonitoring()
            
Desactivar o servizo
              db.disableFreeMonitoring()
            

https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/free-monitoring/

  Telemetry

Envía a MongoDB datos anónimos estatísticos para mellorar os seus produtos.
Desactivar telemetría
                disableTelemetry()
              
Activar telemetría
                enableTelemetry()
              

  Estatíscas interesantes

Teñamos activas ou non as opcións anteriores, poderemos ver estatísticas sobre a BBDD e cada colección.

Ver estatísticas da BBDD

database1> db.stats()

Ver estatísticas da coleccion «estudantes»


              db.estudantes.stats()
            

  MongoDB Shell

É unha contorna REPL (Read-Evaluate-Print-Loop) de Node.js, que nos dará acceso con código JavaScript a:
 • Variables.
 • Funcións.
 • Estruturas: Condicionais, iterativas (bucles).
 • Outros mecanismos de control de fluxo.

  Javascript en MongoSH


              const artigosArray =
                ['auga', 'pan', 'leite', 'ovos'];
              const mercaBucle=
                (array) => array.forEach(
                  artigo => console.log(artigo)
                );
              mercaBucle(artigosArray);
            
Conectar dende Python a MongoDB

  Modelado de datos

Novo paradigma NO-SQL

  Modelando relaciones

 • Embebidas (subdocumentos)
 • Por referencia (cun _id)

Máximas

 • Estruturar os datos segundo consulta ou modifica a túa aplicación
 • Principio: "Os datos aos que accedemos xuntos, deberían gardarse xuntos"

  Datos Embebidos

Problemas/Desvantaxes:

 • Podemos crear documentos moi grandes.
 • Os documentos grandes deben ser lidos completamente en memoria, o que pode afectar ao rendemento.
 • Se engadimos datos e máis datos creamos o que se chama «Unbounded documents» que poden exceder o límite máximo de 16MB dun documento BSON.

  Son antipatróns no esquema:

 • Documentos excesivamente grandes.
 • Unbounded documents (ilimitados/sen freo).

  Datos por Referencia

 • Requiren enlazado e normalización de datos.

Vantaxes:

 • Evitan duplicación.
 • Diminúen o tamaño dos documentos.

Desvantaxes:

 • Lemos datos de varias coleccións ou varias veces [JOIN].
 • Ten un impacto no rendemento: recursos extra e impacta na velocidade de lectura.

  Schema validation

### Manual - https://www.mongodb.com/docs/manual ### JSON para probas (API REST) - https://dummyjson.com/ - https://github.com/Ovi/DummyJSON - https://api.sampleapis.com/fakebank/accounts
QR materiales

Jose Sánchez

Errare humanum est, sed perseverare diabolicum
Se atopas erros, envíame un correo a: