MongoDB

Logo
Big Data Aplicado
IA e BIG DATA

Índice

Instalación con Vagrant

Conceptos previos: NO-SQL, JSON, Key/Value...

Facendo consultas con mongosh

Instalación

 1. Clonar (ou pull) repositorio: https://github.com/jfsanchez/SBD/
 2. Ir ao directorio: escenarios/mongodb
 3. Despregar co comando:
vagrant up

Máis información (comandos e explicacións):
https://github.com/jfsanchez/SBD/tree/main/escenarios/mongodb

Conceptos previos

Conceptos previos

 • SQL
 • No-SQL — Not Only SQL
 • Clave-Valor
 • Arquivo JSON: {} e []

SQL — Structured Query Language

Creado na década dos 70 por IBM. Dende entón tivo moitos dialectos: SQL-85/88/91, SQL:1999, SQL:2003, SQL:2006, SQL:2008, SQL:2011, SQL:2016...
A tomicity
C onsistency
I solation
D urability

No-SQL — Not Only SQL

B A S E

Basically Available Soft State Eventually Consistent

Escalados

Habitualmente necesario en SQL

Scale up — Escalado vertical — Mellorar a máquina

Habitualmente en NO-SQL

Scale out — Escalado horizontal — Meter máquinas

Características NO-SQL

 • Flexibles
 • Non-Relacionales
 • Distribuídos
 • Escalables
 • Con capacidade de particionamento (Partition-Tolerant)
 • Altamente dispoñibles

Teorema de CAP (Conxetura de Brewer)

 • Consistency — Calquer lectura debe recibir como resposta a escritura máis recente ou un erro.
 • Availability — Calquer petición recibe alomenos unha resposta non errónea (sen garantía da escritura máis recente).
 • Partition Tolerance — O sistema segue funcionando de retrasarse ou descartarse mensaxes entre nodos da rede.

Sólo dous de tres

C&P (Consistency & Partition Tolerance)

 • MongoDB
 • Kafka

A&P (Availability & Partition Tolerance)

 • Apache Cassandra

Clave-Valor

Tamén chamados arrays asociativos

Wikipedia: Exemplo Clave-Valor

JSON

JavaScript Object Notation


              {
                nome: 'Juan', 
                apelidos: 'Sánchez',
                idade: 19,
                titor: {
                  nome: 'Jose Sánchez', 
                  email: 'jose@local'
                }, 
                modulos: [
                  'Big Data Aplicado',
                  'Sistemas de Big Data',
                  ]
              }
            
MongoDB manexa documentos BSON (JSON en formato binario).

Organización en MongoDB

Organización de MongoDB

Outros tipos de BBDD NO-SQL

 • BBDD columnares son útiles para gran volume de datos (Y-column).
 • Rápidas en lecturas, máis lentas en escritura.
 • Amazon Redshift
 • MariaDB — ColumnStore
 • SAP HANA
 • MonetDB
 • Apache Cassandra
 • Redis
 • DynamoDB

Apache Cassandra

Tipos de BBDD en Apache Cassandra

Conceptos previos — Mundo relacional

Non hai traducción directa correcta.

Asumamos esta mentira para entendernos:

 • Bases de datos ⇒ Bases de Datos
 • Coleccións ⇒ Táboas
 • Claves ⇒ Columnas/Atributos
 • Tuplas ⇒ ~"Documentos"

Conexión, Coleccións e Bases de Datos

MongoSH — Conexión

Conectar a localhost

vagrant@ubuntu-focal:~$ mongosh [--host localhost]

Saír de mongosh

test> quit

MongoSH — Bases de Datos

Seleccionar a base de datos database1

test> use database1

Indicar a base de datos actual

database1> db

Amosar as bases de datos

database1> show dbs

Borrar BBDD actual

database1> db.dropDatabase()

Creación explícita

Crear colección

database1> db.createCollection("laColeccionEjemplo")

Ver as coleccións

database1> show collections

Borrar a coleción

database1> db.laColeccionEjemplo.drop()

Creación implícita


              test> use holamundo
              holamundo> db.holamundo.insert({'hola': 'mundo'})
              holamundo> show collections
              holamundo> show databases
            

Unha base de datos e unha colección créanse automáticamente ao crear un documento

Operacións CRUD ⇒

Inserción / INSERT

Inserción de rexistros (INSERT)


            db.estudantes.insertOne( {
              nome: 'Juan', 
              apelidos: 'Sánchez',
              idade: 19,
              titor: 'Jose Sánchez', 
              modulos: ['Big Data Aplicado', 'Sistemas de Big Data']
	          })
            

              db.estudantes.countDocuments()
            

INSERT (múltiple)


            db.estudantes.insertMany([
              {...},
              {...}
            ])
            

              db.estudantes.countDocuments()
            
Baixa aquí o exemplo con unha e varias insercións

Exercicio

Inserta un documento na colección "docentes". Mete os dous titores cos nomes que aparecen anteriormente e correo o nome @local.

              db.docentes.insertMany( [
                {nome: "Jose Sánchez", email: 'jose@local'},
                {nome: "Juan Torre", email: 'juan@local'} ])
            

Busca de rexistros

Busca de rexistros

A busca máis simple, que devolve todo é:

              db.estudantes.find()
            
ou

              db.estudantes.find({})
            

_id: ObjectId("123456789abc")

É un campo composto por 12 bytes:

 • 4 bytes: Timestamp (UNIX EPOCH).
 • 3 bytes: Identificador único da máquina.
 • 2 bytes: Identificador do proceso.
 • 3 bytes: Campo incremental.

Ademáis:

 • Obrigatorio: Se non existe, créase.
 • Único.

Límites

Esta liña devolve todas as tuplas
covid> db.coviditalia.find({})
Pódense limitar o número a amosar
covid> db.coviditalia.find({}).limit(3)

Por defecto mongosh limita a 20 e podemos pedir mais co comando it (iterar).

Ordeamento de documentos


              covid> db.coviditalia.find().sort({data:1})
              covid> db.coviditalia.find().sort({data:-1})
            
 • 1 indica de menor a maior (< ⇒ >).
 • -1 de maior a menor (> ⇒ <).

Exercicio

Coa colección alumnado, busca tódolos estudantes e ordenaos por idade (ascendente e descendentemente).

Ascendente


                db.estudantes.find().sort({idade: 1})
              

Descendente


              db.estudantes.find().sort({idade:-1})
              

Proxeccións

Útiles para obter só algúns atributos.

Opción 1: Amosar


              db.estudantes.find( {}, 
                {nome: 1, 
                apelidos: 1, 
                idade: 1, 
                titor: 1})
            

Opción 2: Ocultar


              db.estudantes.find({}, {modulos: 0})
            
Fan o mesmo?

Filtrado

 • A operación find pode recibir dous parámetros:
  • db.coleción.find( {filtro}, {proxección} )
 • No filtro podemos especificar varias condicións:
  • Coincidencia exacta:
   db.estudantes.find({idade:19})
  • Operador de filtrado:
   db.estudantes.find( {idade: {$lte: 19} } )

Filtrado: $in

Todos os documentos nos que un campo é igual a unha das opcións.

              db.estudantes.find({ titor: 
                {$in : ["Jose Sánchez", "Juan Torre"] } })
            

Filtrado en arrays

Tamén podemos querer filtrar por un elemento dun array, para iso empregamos .X (onde X é un índice que comeza en 0)


              db.estudantes.find( 
                {"modulos.0": "Sistemas de Big Data"}).pretty()
            

Filtrado en arrays: $elemMatch

Que conteña o módulo (exacto) sexa ou non array


            db.estudantes.find({modulos: 'Sistemas de Aprendizaxe'})
            

Que sexa array (ou subdocumento) e teña o elemento


            db.estudantes.find({modulos: 
              {$elemMatch: {$eq: 'Sistemas de Aprendizaxe'}}})
            
            $elemMatch admite varias condicións
            

Filtrado en arrays: $all


              { : { $all: [ , ... ] } }
            O array debe ter todos os elementos

Exemplo:


              db.estudantes.find({modulos : {$all: ['Sistemas de Big Data',
              'Big Data Aplicado',
              'Modelos de Intelixencia Artificial',
              'Programación de Intelixencia Artificial',
              'Sistemas de Aprendizaxe'] }})
            

Operadores para filtrado

OperadorSintaxe
Igual {clave1: 'valor1'}
Menor {clave1: {$lt: 123.45} }
Menor igual {clav: {$lte: 123.45} }
Maior {clav: {$gt: 123.45} }
Maior igual {clav: {$gte: 123.45} }
Distinto {clav: {$ne: 123.45} }

Operadores lóxicos

AND

{ {key1: 'value1', key2: 'value2'} }

OR


            {
              $or: [
                {key1: 'value1'}, {key2: 'value2'}
              ]
            }

Composición de operadores

Exemplo AND+OR


            {
              atributo1: 'valor1',
              $or: [
                {atributo2: 'valor2'}, {atributo3: {$gte: valor3} }
              ]
            }

Contando documentos

Opción 1: Cunha query

db.estudantes.countDocuments({QUERY}, {opcións})

Opción 2: Empregando os metadatos

db.estudantes.estimatedDocumentCount()

Contando documentos con countDocuments

db.estudantes.countDocuments({idade: 19}, {opcións})
Opcións (opcionais):
 • limit: Cantos documentos contar como máximo.
 • skip: Cantos documentos saltar antes de comezar a conta.
 • hint: Un índice ou a súa especificación para acelerar a conta.
 • maxTimeMS: Máximo tempo en miliseugndos para a operación de conta.

Exercicio 1: Filtra os estudantes que sexan do titor Jose Sánchez e teñan máis de 20 anos

db.estudantes.find( {titor: "Jose Sánchez", idade: {$gt: 20}})

Exercicio 2: Filtra os estudantes que sexan do titor Juan Torre e teñan menos de 21 anos

db.estudantes.find( {titor: "Juan Torre", idade: {$lt: 21}})

Exercicio 3: Filtra os estudantes que sexan do titor Jose Sánchez ou teñan 23 anos ou máis anos


              db.estudantes.find( {
                $or: [
                  {titor: "Jose Sánchez"}, {idade: {$gte: 23}}] })
            

Actualización (UDPATE)

updateOne

db.estudantes.updateOne(filtro, actualizacion, opcións)

Operador $set

{$set: {...} }
          Muda ou engade valores

Exemplo $set: Engadir curso actual


            db.estudantes.updateOne({nome: 'Luis'},
              {$set: {'Curso': '2022/2023'}})
          

Operador $push

{$push: {...} }
          Engade un elemento a un array (ou crea o array co elemento)

Exemplo $push: Engadir un módulo


            db.estudantes.updateMany({nome: 'Luis'}, 
              {$push: {'modulos': 'FOL'}})
          

pop

Quita un elemento dun array por posición


            db.estudantes.updateMany( { },
              { $pop: { modulos: 1 } }) 
          
 • 1 ⇒ O último elemento do array.
 • -1 ⇒ O primeiro elemento do array.

pull

Borra dun array tódolos valores que cumplen unha condición.

Sintaxe


            { $pull: { campo1: ,
               campo2: , ... } }
          

Exemplo

Borra "FOL" e "Matemáticas" dos módulos.
Quita "Titor de proba" do array (se hai) de titores legais. db.estudantes.updateMany( { }, { $pull: { modulos: { $in: [ "FOL", "Matemáticas" ] }, titores_legais: "Titor de proba" } } )

unset

Quita un campo dos documentos.


            db.estudantes.updateMany(
              { },
              { $unset: { curso_academico: "" } }
            )
          

Opción: upsert

Inserta un documento cos datos se non atopa un.
db.estudantes.updateOne(
            {nome: 'Alumno de Proba'}, 
            {$set: {email: 'noreply@local'}}, 
            {upsert:true} )

findAndModify()

Evita a Race Condition típica. Actualiza e devolve o rexistro

Sumar un caso de COVID
          use covid
          db.coviditalia.findAndModify({
            query: {
            data: '2020-02-24T18:00:00',
            stato: 'ITA',
            codice_regione: 13,
            denominazione_regione: 'Abruzzo',
            codice_provincia: 66,
            denominazione_provincia: "L'Aquila",
            sigla_provincia: 'AQ',},
            update: {$inc: {totale_casi: 1}},
            create:true})
          

updateMany()


            use alumnado
            db.estudantes.updateMany({},
              {$set: {'curso_academico': '2022/2023'}})
          
 • Se updateMany falla, debemos executalo de novo para que acabe porque non desfai os cambios (rollback).
 • Non cumpre o principio de illamento (os cambios son visibles a medida que se actualizan)

Cambiando documentos de sitio


            db.colecion.replaceOne(filtro, reemplazo, opcións)
          Útil xa que mantén o mesmo _id mudando o resto de datos dunha vez

Borrado (DELETE)

Borrado (DELETE)


            db.coleccion.deleteOne/deleteMany(filtro, opcións)
            db.collection.findOneAndDelete()
            db.collection.bulkWrite()
          

deleteOne()


            db.estudantes.deleteOne({nome: 'Luis'})
          

deleteMany()


            db.estudantes.deleteOne({curso_academico: '2021/2022'})
          

Aggregate ("JOIN")

Consultas con aggregate

A través dunha serie de procesos conectados entre si (agregation pipeline) os datos poden pasar por operacións (unha cada vez) que:

 • Filtren
 • Ordeen
 • Agrupen
 • Transformen

Sintaxe aggregate()


          db-colecion.aggregate( [
            {$stage_name: { expresión } },
            {$stage_name: { expresión } }
          ])

Exemplo

Da rexión 15, contar cantos datos ten de cada provincia:
            db.coviditalia.aggregate( [
              { $match : {"codice_regione": 15}},
              { $group: { 
                _id: "$codice_provincia", 
                total_provincias: {$count:{}} }
              }
            ])
          

Exemplo

Da rexión 15, contar cantos datos ten de cada provincia:
            db.coviditalia.aggregate( [
              { $match : {"codice_regione": 15}},
              { $group: { 
                _id: "$codice_provincia", 
                total_provincias: {$count:{}} }
              }, {$limit: 5}
            ])
          

Operadores (hai moitos...)

 • $match — Filtra os datos (sintaxe de find).
 • $group — Agrupa os documentos.
 • $sort — Ordea según criterio.
 • $project — Campos a amosar (última fase).
 • $set
 • $count
 • $out — Mete elementos resultante nunha colección nova.
 • $concat
 • $lookup
 • $unwind

Exemplo

Amosar as claves: data, estado, idrexion e nomerexion da 15:
            db.coviditalia.aggregate( [
              { $match : {"codice_regione": 15}},
              { $project : {
                data: 1, 
                estado: "$stato", 
                idrexion: "$codice_regione", 
                nomerexion: "$denominazione_regione"}}
            ])
          

$out — Almacenar resultados nunha colección


          db.coviditalia.aggregate( [
            { $match : {"codice_regione": 15}},
            { $project : {
              data: 1, 
              estado: "$stato", 
              idrexion: "$codice_regione", 
              nomerexion: "$denominazione_regione"}}, 
            {$out: "rexions_en_galego"}
          ])

Exercicio proposto

Almacenar (empregando aggregate e pipelines) os nomes das etiquetas da colección coviditalia en galego na colección: covidit-traducido.

Boas prácticas

 • Filtrar canto antes ($match) para reducir o número de documentos a procesar.
 • Tratar de empregar $project o máis tarde posible.
 • Cando empreguemos $out, poñelo ao final.

Subdocumentos

 • Notación punto: Documentos uns dentro doutros
 • Exemplos

Transaccións

Transacción clásica ACID

Transacción ACID

updateOne() é transacción ACID?


            db.alumnado.updateOne(
              {_id: 1234},
              {
                {$set: {
                  nome: 'Felipe',
                  modulos: ['FOL', 'Programación I'],
                  titor: 'Outro profe'
                } }
              }
            )
          

Podería ser considerada ACID, posto que hay 3 actualizacións e se executan ou todas ou ningunha. Pode afectar tamén a subdocumentos.

Ollo coas transaccións!

 • Estamos a bloquear os documentos implicados. Isto aumenta a latencia e diminúe o rendemento.
 • Hai que empregar transaccións só cando é absolutamente necesario.
 • Por defecto unha transacción ten un tempo máximo de 1 minuto tras a primeira escritura.
 • Só funcionan nos servidores configurados como «replica set» e non «standalone»

Exemplo dunha transacción


            const asesion = db.getMongo().startSession()
            asesion.startTransaction()
            const estudantesmedran=
              asesion.getDatabase('alumnado').getCollection('estudantes')
            estudantesmedran.updateMany({}, {$inc : {'idade': 1}})
            asesion.commitTransaction()
          

Preme AQUÍ e baixa o exemplo do JSON para Atlas

MongoServerError: Transaction numbers are only allowed on a replica set member or mongos. Ollo! Non existen transaccións cando mongodb está en modo «standalone».

Transaccións


            const asesion = db.getMongo().startSession()
            asesion.startTransaction()
            const ops = 
              asesion.getDatabase('alumnado').getCollection('estudantes')
          

Confirmar


            asesion.commitTransaction()
          

Rexeitar


            asesion.abortTransaction()
          

Transacción en MongoDB

Transacción MongoDB (Atlas)

Índices

### Que son os índices? - Estruturas de datos que almacenan unha pequena porción dos datos da colección dunha forma fácil (moi rápida) de percorrer. ### Que vantaxas teñen? - Evitan ter que escanear documento a documento (**collection scan**). - Engaden velocidade. - Ordean os datos referidos ascendente o descendentemente.
Esquema do funcionamento dos índices
### Creación dun índice db.collection.createIndex( { name: -1 } ) - O número indica a ordenación de datos ascendente (1) ou descendente (-1) - Por defecto créase índice por defecto na "columna" **_id** - Tamén se poden crear índices compostos (de dúas ou máis claves)

Nome por defecto do índice

Nomes dos índices e a dirección separados por _

Exemplo:

{nome : 1, apelidos: -1}

nome_1_apelidos-1

Creación dun índice cun nome

db.estudantes.createIndex(
            { apelidos: 1, expediente: -1 } ,
            { name: "Notas e apelidos" } )
            

Ver os índices dunha colección

db.estudantes.getIndexes()
### Tipos de índices - Simples. - Compostos (máis dunha clave, cada unha ordenada como se queira). - Multiclave (asociados a un array). - Xeoespaciais. - De búsqueda de texto. - Hashed. - Clustered.
### Propiedades que poden ter - **Únicos (UNIQUE)**: Rexeitan valores duplicados. - **Parciais (PARTIAL)**: So para algúns documentos que cumplan unhas propiedades. - **Selectivos/Dispersos (Sparse)**: Só para os documentos que teñan a clave de índice. - **TTL**: Para borrar documentos co tempo (útil en datos xerados por máquinas) - **Agochados (HIDEN)**: Existen pero non se empregan. Permiten avaliar o impacto de quitalos
### Cotexo de datos (Data collation) - Os índices dependen do idioma para a ordenación. - Regras de acentuación, maiúsculas, minúsculas etc afectan. - Exemplos: Idioma fracés, español ou caracteres en cirílico (ou mezcla).

Creando índice con cotexo de idioma

Creamos o índice:
db.estudantes.createIndex( {apelidos: 1},
                {collation: {locale: "es"}} )
Empregámolo nunha consulta find:
db.estudantes.find({apelidos: "Sánchez"})
                .collation({locale: "es"})
Pero ollo, se temos activado o cotexo binario «simple», non poderemos empregar o índice:
db.estudantes.find({apelidos: "Sánchez"})

Búsqueda

Índice de búsqueda.

 • É unha búsqueda por relevancia.
 • O índice indica como debería facerse a busca

Índice de BBDD

 • Fai as consultas a esta búsqueda máis eficientes

Índice de búsqueda

Dynamic Mapping

 • Por defecto. A máis rápida de configurar.
 • Empréganse tódolos campos agás: Booleans, objectIds e timestamps.
 • Baseada en: Apache Lucene

Búsquedas con Apache Lucene


            {
              "name": "sample_supplies-sales-dynamic",
              "searchAnalyzer": "lucene.standard",
              "analyzer": "lucene.standard",
              "collectionName": "sales",
              "database": "sample_supplies",
              "mappings": {
                "dynamic": true
              }
            }
            
Exemplo do titorial oficial

            atlas clusters search indexes create \
              --clusterName myAtlasClusterEDU \
              -f /app/search_index.json
            

Índice Apache Lucene


            atlas clusters search indexes list \
              --clusterName myAtlasClusterEDU \
              --db sample_supplies --collection sales
            

            mongosh -u myAtlasDBUser -p myatlas-001 \
              $MY_ATLAS_CONNECTION_STRING/sample_supplies
            

Empregando índice en agregación


              db.sales.aggregate([
              {
                $search: {
                index: 'sample_supplies-sales-dynamic',
                text: {
                  query: 'notepad', path: { 'wildcard': '*' }
                } } },
                {
                  $set: {
                    score: { $meta: "searchScore" }
                  }
                }
                ])
            

Índice de búsqueda

Static Indexing

Os campos sobre os que se efectúa la búsqueda son os mesmos.

Índices de BBDD para busca de texto

Creación cun so campo

db.estudantes.createIndex({titor: "text"})

Buscar empregando o índice de búsqueda

db.estudantes.find({$text:{$search:"Sánchez"}})

Índices compostos de busca de texto

Crear o índicedb.estudantes.createIndex({titor: "text", apelidos: "text"})
Empregalodb.estudantes.find({$text:{$search:"Sánchez"}})

Índices ocultos

Comportamento dos índices ocultos

Están agochados do planificador, pero aínda así:
 • Se ten unha restrición UNIQUE, siguea aplicando.
 • Se o índice é de tipo TTL, o índice aínda fai expirar os documentos.
 • Son visibles en: listIndexes e db.acolleccion.getIndexes().
 • Actualízanse coas operacións de escritura (siguen consumindo espacio e memoria)
 • Inclúense en: db.collection.stats() e $indexStats.
 • Agochar un índice ou amosar un índice agochado resetea as súas estatísticas ($indexStats).
 • Agochar un índice oculto ou amosar un índice non oculto, non resetea as estatísticas.

Restricións

 • Para agochar un índice debes ter o axuste: featureCompatibilityVersion establecido a 4.4 ou maior.
 • Sen embargo, unha vez agochado o índice, este permanece oculto aínda que poñas featureCompatibilityVersion a 4.2.
 • Non podes agochar o índice _id.
 • Non podes empregar cursos.hint() nun índice agochado.

Crear un índice oculto


            db.estudantes.createIndex(
              { apelidos: 1 },
              { hidden: true }
            );
            

Agochar un índice

Consideramos que temos creado o índice así:

db.estudantes.createIndex( { apelidos: 1, nome: 1 } );

Opción 1: Co nome directamente

db.estudantes.hideIndex( "apelidos_1_nome_1" ); 

Opción 2: Especificando o índice completo

db.estudantes.hideIndex( { apelidos: 1, nome: 1 } );

Amosar un índice oculto

db.estudantes.getIndexes()
Dúas maneiras, ou especificando os índices (se é composto):
db.estudantes.unhideIndex( { apelidos: 1, nome: 1 } );
Ou especificando o nome:
db.estudantes.unhideIndex( "apelidos_1_nome_1" );

explain() — Usamos índice?


              db.coviditalia.explain().find({codice_regione: 15})
            
Debemos mirar no winningPlan o valor de stage
 • IXSCAN: Empregamos índice. Indica cal.
 • COLLSCAN: Non empregamos índice ningún.
 • FETCH: Os documentos lense dende a colección
 • SORT: Os documentos ordénanse na memoria.

Exercicio

Na BBDD covid, na colección coviditalia, crea un índice por «data» e «denominazione_regione».

            db.coviditalia.createIndex( 
              "data": 1, "denominazione_regione": 1 );

Miscelánea

Nivel pro+

Monitorización na web

Servizo de MongoDB que nos ofrece visualizar e monitorizar a nosa BBDD dende a súa web (empregará as nosas estatísticas para mellorar os seus produtos).
Activar o servizo
              db.enableFreeMonitoring()
            
Desactivar o servizo
              db.disableFreeMonitoring()
            

Telemetry

Envía a MongoDB datos anónimos estatísticos para mellorar os seus produtos.
Desactivar telemetría
                disableTelemetry()
              
Activar telemetría
                enableTelemetry()
              

Estatíscas interesantes

Teñamos activas ou non as opcións anteriores, poderemos ver estatísticas sobre a BBDD e cada colección.

Ver estatísticas da BBDD

database1> db.stats()

Ver estatísticas da coleccion «estudantes»


              db.estudantes.stats()
            

Modos de funcionamento de MongoDB

 • Standalone server
 • Replica sets
 • Sharded clusters

MongoDB Shell

É unha contorna REPL (Read-Evaluate-Print-Loop) de Node.js, que nos dará acceso con código JavaScript a:
 • Variables.
 • Funcións.
 • Estruturas: Condicionais, iterativas (bucles).
 • Outros mecanismos de control de fluxo.

Código Javascript na consola MongoSH


              const artigosArray =
                ['auga', 'pan', 'leite', 'ovos'];
              const mercaBucle=
                (array) => array.forEach(
                  artigo => console.log(artigo)
                );
              mercaBucle(artigosArray);
            

Conexión cunha URL

Útil se empregamos un servizo gratuito (ou de pago) externo ou se configuramos a nosa BBDD en modo multi-servidor.

            mongosh "mongodb+srv://host-ou-servidor/BBDD" \
              --apiVersion 1 --username O-MEU-USUARIO

Compass

É unha GUI (Graphical User Interface) que nos permite lanzar consultas (queries) e analizar os datos. Tamén nos facilita crear os pipelines de agregación.

Exercicio

Modelado de datos

Novo paradigma NO-SQL

Modelando relaciones

 • Embebidas (subdocumentos)
 • Por referencia (cun _id)

Máximas

 • Estruturar os datos segundo consulta ou modifica a túa aplicación
 • Principio: "Os datos aos que accedemos xuntos, deberían gardarse xuntos"

DATOS EMBEBIDOS

Problemas/Desvantaxes:

 • Podemos crear documentos moi grandes.
 • Os documentos grandes deben ser lidos completamente en memoria, o que pode afectar ao rendemento.
 • Se engadimos datos e máis datos creamos o que se chama «Unbounded documents» que poden exceder o límite máximo de 16MB dun documento BSON.

Son antipatróns no esquema:

 • Documentos excesivamente grandes.
 • Unbounded documents (ilimitados/sen freo).

DATOS POR REFERENCIA

Requiren:

 • Enlazado e Normalización de datos.

Vatanxes:

 • Evitan duplicación.
 • Diminuen o tamaño dos documentos.

Desvantaxes:

 • Lemos datos de varias coleccións (ou varias veces) [JOIN]
 • Ten un impacto no rendemento:
  • Require recursos extra.
  • Ten impacto na velocidade de lectura.
### Manual - https://www.mongodb.com/docs/manual ### JSON para probas (API REST) - https://dummyjson.com/ - https://github.com/Ovi/DummyJSON - https://api.sampleapis.com/fakebank/accounts
QR materiales

Jose Sánchez

Errare humanum est, sed perseverare diabolicum
Se atopas erros, envíame un correo a: