Ir ao contido

🧾 MariaDB (docker)

docker run -p 9907:3306 -v /root/mariadatosdb:/var/lib/mysql/ --detach \ # (1)!
--name mariadbpracticasql --env MARIADB_USER=usuariamaria \
--env MARIADB_PASSWORD=DonaMaria123456 \ # (2)!
--env MARIADB_ROOT_PASSWORD=N0nECl4v3DEr00t \
--restart unless-stopped \ # (3)!
mariadb:latest
  1. -v para asociar o directorio local /root/mariadatosdb ao contedor en /var/lib/mysql.
  2. --env ou -e para definir variables de entorno (configuración) presentes na imaxe.
  3. Para que inicie automáticamente o contedor tras un reinicio de docker ou da máquina.
docker exec -it mariadbpracticasql mariadb -uroot -pN0nECl4v3DEr00t
  • Podemos engadir -hX.X.X.X para conectar con outro equipo.
mariadb -hX.X.X.X -P9907 -uroot -pN0nECl4v3DEr00t
  • X.X.X.X é a IP do servidor ao que queremos conectar.

Comandos útiles dende consola MySQL/MariaDB

Comandos simples

  • Ver as bases de datos show databases;
  • Seleccionar unha base de datos use database;
  • Ver as táboas da BBDD actual seleccionada: show tables;
  • Ver información do estado do servidor: \s
  • Saír do cliente: \q. Tamén funcionaría quit ou Crtl+D

Crear usuario e conceder permisos a base de datos

CREATE USER 'usuario-a-crear'@'%' IDENTIFIED BY 'contrasinal-abc123.';
GRANT ALL PRIVILEGES ON base-de-datos.* TO 'usuario-a-crear'@'%';
FLUSH PRIVILEGES;

Executar un arquivo .sql (útil para recuperar un backup)

source /ruta/ao/arquivo.sql

Comando mysqldump para backup (dende shell)

mysqldump -uUSUARIO -pCLAVE --databases BASE_DATOS > YYYY-mm-dd_mysql_backup.sql
mysqldump -uUSUARIO -pCLAVE --all-databases > YYYY-mm-dd_mysql_backup.sql

Conectar a MySQL dende Python

⚠️ AVISO: Esta configuración NON pretende ser segura, o seu obxectivo é montar de xeito rápido un contorno para a aprendizaxe. Entre outras cousas deberíamos deshabilitar o usuario root para conexións remotas, borrar as BBDD de proba e impedir o acceso directo ao servidor de base de datos.