Ir ao contido

🧾 Oracle Free (docker)

⚠️ AVISO: Apuntes en elaboración. Incompletos.

1. Instalación

1.1. Baixar a imaxe

docker pull container-registry.oracle.com/database/free:latest

1.2. Executar o contenedor

docker run -p 5560:5560 -d --name oracle_free \
  container-registry.oracle.com/database/free

2. Conexión

docker exec -it oracle_free sqlplus / as sysdba

Para conectar a Oracle, dependendo se o temos instalado directamente ou nun docker, podemos empregar os seguintes comandos.

3. Comandos para conexión directa:

sqlplus sys@localhost:1521/FREEPDB1 as sysdba
sqlplus sys@localhost:1521/FREE as sysdba

4. Comandos para docker:

docker exec -it dbname sqlplus / as sysdba
docker exec -it dbname sqlplus sys/cdb-user-password@cdb-sid as sysdba
docker exec -it dbname sqlplus system/cdb-user-password@cdb-sid
docker exec -it dbname sqlplus pdbadmin/pdb-user-password@pdbname

5. Exemplo de creación de usuario e asignación de permisos

CREATE USER oraclefreeuser
 IDENTIFIED BY Abc12300 
 DEFAULT TABLESPACE tablespace
 TEMPORARY TABLESPACE tbs_temp_01
 QUOTA UNLIMITED on tablespace;
GRANT CREATE VIEW, CREATE PROCEDURE,
  CREATE SEQUENCE, CREATE TRIGGER to oraclefreeuser;

GRANT ALTER ANY TABLE to oraclefreeuser;
GRANT ALTER ANY PROCEDURE to oraclefreeuser;
GRANT ALTER ANY TRIGGER to oraclefreeuser;
GRANT DELETE ANY TABLE to oraclefreeuser;
GRANT DROP ANY PROCEDURE to oraclefreeuser;
GRANT DROP ANY TRIGGER to oraclefreeuser;
GRANT DROP ANY VIEW to oraclefreeuser;
GRANT CREATE TABLE to oraclefreeuser;

6. Conexión dende Python

oracle.py
import oracledb

conn = oracledb.connect(user="[Username]", password="[Password]", \
               dsn="localhost:1521/FREEPDB1")
with conn.cursor() as cur:
  cur.execute("SELECT 'Hello World!' FROM dual")
  res = cur.fetchall()
  print(res)

7. Limitacións de Oracle Free:

 • Uso máximo de memoria RAM: 2 GB
 • Cores que emprega como máximo: 2
 • Tamaño máximo de BD: 12 GB
 • Unha soa instancia por medio lóxico.

8. Máis información: