Ir ao contido

馃Ь Apache Spark - Instalaci贸n

Faremos unha instalaci贸n de Apache Spark en 4 m谩quinas con ClusterShell, un programa que permite enviar 谩 vez comandos a varias m谩quinas.

A presente instalaci贸n contempla 1 master e 3 nodos (ou 4 nodos de actuar o m谩ster tam茅n como worker). Se tes un n煤mero diferente de m谩quinas, deber谩s mudar nos comandos a parte do [1-4] ou [2-4] adapt谩ndoo 谩s t煤as necesidades.

Consideraremos os seguintes nomes de m谩quinas:

/etc/hosts
10.X.Y.101 hadoop1 hadoop1.local master1.local
10.X.Y.102 hadoop2 hadoop2.local
10.X.Y.103 hadoop3 hadoop3.local
10.X.Y.104 hadoop4 hadoop4.local

Imos empregar Rocky 8.5 v2, sen embargo, en caso de empregar Debian, podemos empregar apt en lugar de dnf. Consideramos tam茅n o contorno do cesga con usuario por defecto: cesgaxuser e $HOME en /home/cesgaxuser/.

Se est谩s nun contorno Cloud no que debes destruir as instancias por tema de custes e p贸dense asignar distintos enderezos IP, lembra sempre facer:

 1. Editar o arquivo /etc/hosts cos nomes que correspondan 谩s novas IP.

 2. Borrar o known_hosts:

  rm ~/.ssh/known_hosts
  

 3. Rexenerar o /etc/hosts:

  for servidor in $(cat /etc/hosts|grep hadoop); do \
   ssh-keyscan -H $servidor; done >> /home/cesgaxuser/.ssh/known_hosts
  
 4. Copialo ao resto de nodos:

  clush -l cesgaxuser -bw hadoop[1-4] \
   --copy $HOME/.ssh/known_hosts \
   --dest $HOME/.ssh/known_hosts
  
 5. Copia o /etc/hosts ao resto de nodos:

  clush -l cesgaxuser -bw hadoop[2-4] --copy /etc/hosts --dest /tmp
  clush -l cesgaxuser -bw hadoop[2-4] sudo cp /tmp/hosts /etc/hosts
  

Instalaci贸n de Clustershell

 1. Activar repo:

  sudo yum --enablerepo=extras install epel-release
  
 2. Instalaci贸n de paquete:

  sudo yum install clustershell
  

Descargar a m谩quina de Java (Amazon Corretto)

Configuramos o repo de Amazon Corretto e instalamos o paquete de Java en t贸dolos nodos:

 1. Importamos a chave do repositorio:

  clush -l cesgaxuser -bw hadoop[1-4] \
   sudo rpm --import https://yum.corretto.aws/corretto.key
  
 2. Baixamos o repositorio e o configuramos nos nodos:

  clush -l cesgaxuser -bw hadoop[1-4] \
   sudo curl -L -o /etc/yum.repos.d/corretto.repo \
   https://yum.corretto.aws/corretto.repo
  
 3. Instalamos o paquete de Java deste novo repostorio:

  clush -l cesgaxuser -bw hadoop[1-4] \
   sudo dnf install -y java-11-amazon-corretto-devel
  
 4. Configuramos as variables do contorno: nano .bashrc as li帽as:

  .bashrc
  export JAVA_HOME='/usr/lib/jvm/java-11-amazon-corretto/'
  export EDITOR=nano
  export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
  
  • Se non temos o editor nano, podemos empregar vi. Lembra para gardar e sair en nano: Ctrl+O [ENTER], Ctrl + X. En vi: [ESC] :wq! [ENTER]

  • Logo de gardar, lembra recargar as variables de contorno!

  source ~/.bashrc
  
 5. Copia ao resto de nodos esta configuraci贸n:

  clush -l cesgaxuser -bw hadoop[1-4] --copy $HOME/.bashrc \
   --dest $HOME/.bashrc
  

Descarga de Apache Spark

Se non che funciona a descarga, pode ser que te帽as que averiguar a nova ruta por existir unha nova versi贸n. Podes ir ao nivel superior da p谩xina e buscar a nova versi贸n: https://dlcdn.apache.org/spark/.

Segundo as t煤as necesidades podes ter que escoller entre a versi贸n con ou sen Apache Hadoop.

Outra opci贸n se contas con pouco ancho de banda 茅 baixar unha vez o arquivo dende o master e facer un --copy a --dest con Clustershell.

 1. Baixamos Apache Spark (actualizado a 20 de abril de 2024):

  clush -l cesgaxuser -bw hadoop[1-4] \
   sudo curl -L -O https://dlcdn.apache.org/spark/spark-3.4.3/spark-3.4.3-bin-hadoop3.tgz \
   -o /home/cesgaxuser/spark-bin-hadoop3.tar.gz
  
  • G谩rdase no arquivo spark-bin-hadoop3.tar.gz para que futuras versi贸ns destes apuntes non te帽an que ser mudados t贸dolos comandos por mor da versi贸n.
 2. Descomprimimos simult谩neamente en t贸dolos nodos:

  clush -l cesgaxuser -bw hadoop[1-4] \
   sudo tar xzvf spark-bin-hadoop3.tgz
  
 3. Configuramos as variables de contorno por comodidade nano .bashrc:

  .bashrc
  export SPARK_HOME=$HOME/spark-bin-hadoop3
  export PATH=$PATH:$SPARK_HOME/sbin/:$SPARK_HOME/bin/
  
  • Logo de gardar, lembra recargar as variables do contorno!
  source ~/.bashrc
  
 4. Copia ao resto de nodos esta configuraci贸n:

  clush -l cesgaxuser -bw hadoop[2-4] --copy $HOME/.bashrc \
   --dest $HOME/.bashrc
  
 5. Copiamos o template de configuraci贸n:

  sudo cp $SPARK_HOME/conf/spark-defaults.conf.template \
   $SPARK_HOME/conf/spark-defaults.conf
  
 6. Editamos o novo arquivo de configuraci贸n:

  sudo nano $SPARK_HOME/conf/spark-defaults.conf
  
  • Dentro do arquivo, mudamos a configuraci贸n de Apache Spark para que empregue YARN (Yet Another Resource Negociator):
  $SPARK_HOME/conf/spark-defaults.conf
  spark.master yarn
  
 7. No nodo master executamos o script start-master.sh (estamos a executar todo como root):

  sudo start-master.sh
  
 8. Nos nodos slaves executamos o start-worker.sh:

  clush -l cesgaxuser -bw hadoop[2-4] \
   sudo $SPARK_HOME/sbin/start-worker.sh spark://hadoop1:7077
  

Instalaci贸n de PySpark

 1. Instalamos Python 3.9:

  clush -l cesgaxuser -bw hadoop[1-4] \
   sudo dnf install -y python39
  
  - Lembra que a nivel sistema podes seleccionar o python por defecto que queres cos comandos:

  sudo /usr/sbin/alternatives --config python
  sudo /usr/sbin/alternatives --config python3
  
  • 鈿狅笍 Considera que quiz谩s a mellor opci贸n sexa instalar miniconda e dende ah铆 ter un contorno estable que poidas importar a t贸dolos nodos cunha versi贸n concreta de funcional de: Python, ipython, pyspark, jupyterlab, ipykernel, nbclassic, nbconvert, py4j, pandas, numpy, pyarrow, fastparquet...
 2. Lanzar pyspark:

  pyspark --master spark://hadoop1:7077
  
 3. Configurar para que o worker arranque no inicio do servidor:

  sudo crontab -e
  
  • De iniciarseche vi, preme a tecla INS para habilitar inserci贸n de texto neste editor. Lembra que para gardar debes premer a tecla ESC e despois :wq! e logo premer ENTER.
  @reboot /home/cesgaxuser/spark-bin-hadoop3/sbin/start-worker.sh spark://hadoop1:7077
  
 4. E no master o mesmo, pero con comando master:

  sudo crontab -e
  
  • E meter no arquivo:
  @reboot /home/cesgaxuser/spark-bin-hadoop3/sbin/start-master.sh
  @reboot /home/cesgaxuser/hadoop-3.2.4/sbin/start-yarn.sh
  
 5. Lembra darlle un reboot a t贸dalas m谩quinas para ver que todo se est谩 a executar ben ao inicio:

  clush -l cesgaxuser -bw hadoop[1-4] reboot
  

PySpark

Configurando Spark para que funcione con Hadoop

O arquivo .bashrc tam茅n debe ter a config de Apache Hadoop do exercicio anterior: En .bashrc aseg煤rate que tes:

.bashrc
export HADOOP_HOME='/home/cesgaxuser/hadoop-3.2.4'
export HADOOP_CONF_DIR=${HADOOP_HOME}/etc/hadoop
export PATH=${PATH}:${HADOOP_HOME}/bin:${HADOOP_HOME}/sbin
export LD_LIBRARY_PATH=${HADOOP_HOME}/lib/native:$LD_LIBRARY_PATH

E lembra ter todas as variables definidas nos arquivos -env.sh correspondentes.

Lanzando traballos con spark-submit

Executamos dende o master con spark-submit un traballo, que deber铆a enviarse ao hadoop.

spark-submit --deploy-mode client \
 --class org.apache.spark.examples.SparkPi \
 $SPARK_HOME/examples/jars/spark-examples_2.14-3.4.2.jar 2

Miramos nos logs de hadoop que se executara.

Lendo arquivos do HDFS dende jupyterlab

Para ler arquivos do HDFS dende yarn / jupyterlab / pyspark hai que:

 1. Crear o directorio de usuario no HDFS:

  hdfs dfs -mkdir /user/
  hdfs dfs -mkdir /user/cesgaxuser
  
 2. Po帽er a ruta completa no c贸digo:

  ler_csv_dende_spark.py
  df = spark.read.csv("hdfs://hadoop1:9000/user/cesgaxuser/arquivo.csv")
  
  • Ollo! se probas dende pyspark, mira que acceda ao cluster e non cree unha instancia nova propia.

Lanzando exemplos

Se tes Apache Hadoop instalado do paso anterior, lembra que tam茅n podes probar os exemplos con:

yarn jar hadoop-3.2.4/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-examples-3.2.4.jar \
 wordcount "books/*" output

Comandos e outros

Haber谩 que documentar:

 • hdfs dfs -put ARQUIVO

 • hdfs dfs -ls

 • yarn top

 • yarn node -list

 • yarn application (-list/-kill)

 • jps -> De java (non Spark ou Hadoop)