Ir ao contido

🏞️ Apache Nifi - Instalación

Web Oficial: https://nifi.apache.org/ Apache Nifi

É un software adicado a automatizar o fluxo de datos entre sistemas.

Empregaremos o software integrándoo co Apache Hadoop do CESGA, de xeito que poidamos ler e escribir do HDFS.

Instalación

Instalaremos sobre o noso usuario no servidor: hadoop.cesga.es, é conveniente que conectemos coa VPN para evitar problemas cos portos.

Cando conectamos con algún servizo do CESGA por SSH, en realidade estamos nun nodo de login, dende o que accedemos aos servizos. Esto implica que podemos chegar a ter unha IP interna diferente incluso se abrimos dúas sesións ao «mesmo» host.

Ten en conta que Nifi abrirá un porto e exporá o seu servizo https á rede que lle indiquemos. Precisarás coñecer a IP cando esteas a cambiar os arquivos de configuración.

Descarga, verificación e outras operacións

Precisamos unha versión de Java máis recente, imos empregar a versión 11 de Amazon Corretto (A versión 21 de Corretto en decembro de 2023, está a dar problemas coa execución de Nifi na contorna do CESGA).

Descargamos Amazon Corretto v11 e descomprimimos:

wget wget https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-11-x64-linux-jdk.tar.gz
tar -xzf amazon-corretto-11-x64-linux-jdk.tar.gz

Creamos un directorio local bin no que poñeremos tódalas ferramentas necesarias:

mkdir bin

Descargamos Apache Nifi 1.24.0 e o seu arquivo de firma (asc):

wget https://dlcdn.apache.org/nifi/1.24.0/nifi-1.24.0-bin.zip --no-check-certificate
wget https://dlcdn.apache.org/nifi/1.24.0/nifi-1.24.0-bin.zip.asc --no-check-certificate

Comprobar a firma (e por tanto a integridade do arquivo e que non foi alterado) é unha boa práctica, así que primeiro baixamos a chave SSH coa que foi firmado o arquivo:

gpg --keyserver pgpkeys.mit.edu --recv-key 0C07C6D5

E verificamos que coincide:

gpg --verify nifi-1.24.0-bin.zip.asc nifi-1.24.0-bin.zip

Se todo coincide dirá "Good signature from ...". En caso de non coincidir a sinatura, debemos comprobar de novo os arquivos, volvelos baixar, revisar o sitio oficial e buscar outra descarga, etc.

Descomprimimos Apache Nifi:

unzip nifi-1.24.0-bin.zip

Agora imos copiar tanto Amazon Corretto como Apache Nifi dentro do directorio bin que temos creado

mv amazon-corretto-11.0.21.9.1-linux-x64 nifi-1.24.0 bin/

Finalmente facemos un pouco de limpieza:

rm nifi-1.24.0-bin.zip nifi-1.24.0-bin.zip.asc

Configuración

Debemos configurar varias partes para que funcione:

 • Variables do contorno: PATH e JAVA_HOME
 • Apache Nifi (env e arquivo de configuración)

Configuración do PATH

Imos configurar as variables de contorno: PATH e JAVA_HOME. Aínda que non é absolutamente necesario (posto que imos sobreescribir estes cambios tamén en Nifi) si que é conveniente por si empregamos outros programas que queremos que fagan uso de esta versión de OpenJDK.

Editamos o arquivo: $HOME/.bash_profile e engadimos ao final as liñas:

$HOME/.bash_profile
export PATH=$HOME/bin:$HOME/bin/amazon-corretto-11.0.21.9.1-linux-x64/bin:$PATH
export JAVA_HOME=$HOME/bin/amazon-corretto-11.0.21.9.1-linux-x64/

Agora temos dúas opcións: Ou sair e volver a entrar (logout e login) ou empregar o comando . ou source co arquivo .bash_profile:

source ~/.bash_profile

ou

. ~/.bash_profile

Configuración de Apache Nifi

Precisamos mudar dous arquivos:

 • bin/nifi-env.sh
 • conf/nifi.properties

Editamos primeiro nifi-env.sh:

nano $HOME/bin/nifi-1.24.0/bin/nifi-env.sh

Teremos que indicarlle que máquina de Java coller (descomentamos se fai falta o JAVA_HOME e poñémolo como segue):

export JAVA_HOME="$HOME/bin/amazon-corretto-11.0.21.9.1-linux-x64/"

Agora debemos configurar no arquivo nifi.properties o porto https, a IP na que vai a escoitar e o interfaz por defecto. Por defecto Apache Nifi abre un porto de xestión aleatorio, máis non abre o porto para a interfaz web.

A instalación é dependente da IP do nodo de login, polo que debemos consultala. A que se pon aquí dase como exemplo e debes mirar a túa.

Miramos a ip co comando ifconfig, en concreto interésanos a IPv4:

eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 9000
    inet 10.10.10.101 netmask 255.0.0.0 broadcast 0.0.0.0
    inet6 fe80::0001:0203:0405:0001 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:01:02:03:04:05 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 324227052 bytes 234877693356 (218.7 GiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 242422788 bytes 830555348369 (773.5 GiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

Debemos escoller un porto non ocupado por ninguén. Recomendación: Colle un porto algo, por exemplo 648XX e substitúe XX polo teu número de usuario.

Anota nalgún sitio a IP do comando anterior o porto que acabas de escoller. Vou empregar de exemplo a IP: 10.10.10.101 e o porto 64801. Ollo! emprega os datos correctos ou non che funcionará.

Editamos o arquivo nifi.properties:

nano $HOME/bin/nifi-1.24.0/conf/nifi.properties

E cubrimos cos datos anteriores as seguintes variables no arquivo:

conf/nifi.properties
nifi.web.https.host=10.10.10.101
nifi.web.https.port=64801

Inicio de Nifi

Dentro de nifi hai un directorio bin que contén os scripts de lanzamento. En cocnreto interésanos:

 • bin/nifi.sh

Entramos dentro do directorio:

cd $HOME/bin/nifi-1.24.0/bin

E executamos:

./nifi.sh start

Agora debemos consultar o usuario e clave por defecto en:

 • logs/nifi-app.log

Buscaremos o texto "Generated":

cat $HOME/bin/nifi-1.24.0/logs/nifi-app.log| grep Generated

Con eses datos xa podemos entrar nun navegador web na IP do nodo do paso anterior (no meu exemplo: https://10.10.10.101:64801). Por favor non esquezas o https.

Cando remates, antes de desconectarte do servidor de SSH, non esquezas executar un:

./nifi.sh stop