Ir ao contido

💊 Arquivos en Python

Rutas absolutas e relativas en Microsoft Windows e GNU/Linux

Así de xeito rápido poderíamos definir:

 • Ruta absoluta: Ruta completa, todas as indicacións dende cero para chegar á ruta.
 • Ruta relativa: Partindo do directorio actual, as indicacións para chegar á ruta.

Son cuestións de formato (de texto)...

Hai diferentes maneiras de poñer unha ruta (absoluta ou relativa) e que a mesma sexa compatible con Microsoft Windows e GNU/Linux.

A máis simple é poñendo barras inclinadas / en lugar das invertidas \

No caso de querer empregar barras invertidas, debemos empregar dobre barra invertida para escapar o carácter de escape por defecto, que é a mesma barra invertida.

Exemplo: 'C:\\Users\\USUARIO\\Downloads\\datasets\\proba.csv'

Ademáis debemos detectar o sistema se pretendemos que o noso programa funcione en ambos e pretendemos empregar rutas escritas "a man".

🗒️ Nota: En Microsoft Windows poderíamos omitir a letra da unidade nas rutas «absolutas» e collería por defecto a letra da unidade onde se está a executar o script.

⚠️ AVISO: Neste exemplo empregaremos rutas absolutas.

import platform
sistema = platform.system()

if sistema.casefold() == 'Windows'.casefold():
  path_base='C:/Users/USUARIO/Downloads/datasets/'
else:
  path_base='/home/usuario/Downloads/datasets/'

Comparación de cadeas de texto

💡 Curiosidade polo método casefold() empregado no código de enriba? É unha boa práctica para comparar determinadas cadeas de texto, podes mirar a documentación en: https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html#str.casefold. Básicamente ignora as maiúsculas e minúsculas e ten en conta cousas como que a dobre ss no alemán pode equivaler á: ß. O algoritmo de casefold está descrito aquí: https://www.unicode.org/versions/Unicode15.0.0/ch03.pdf. Se simplemente queres ignorar maiúsculas, podes aplicar un lower() a ambas cadeas.

Para engadir subdirectorios á ruta, temos varias opcións:

Suma de cadeas de texto

with open(path_base+'a-coruna.csv') as ficheiro:
  print(ficheiro.readline().rstrip())

💡 Curiosidade do que fai o método rstrip()? Básicamente borra os caracteres da cola que lle indiquemos. Se non indicamos ningún, entón borrará os caracteres que sexan de tipo espacio en branco: espacios ' ', tabuladores '\t' e novas liñas '\n'. https://www.w3schools.com/python/ref_string_rstrip.asp e https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html.

Con os.path.join

import os

with open(os.path.join(path_base, 'lugo.csv')) as ficheiro:
  print(ficheiro.readline().rstrip())

Tamén existe a libraría pathlib: https://docs.python.org/3/library/pathlib.html.

Con f-string (format string)

Poñeremos unha f antes das comillas e logo as variables entre chaves {}:

with open(f'{path_base}pontevedra.csv') as ficheiro:
  print(ficheiro.readline().rstrip())

Con r-string (raw string)

E se nos poñemos burros, con r-string tamén podemos empregas as barras invertidas sen necesidade de escapalas. O texto non se interpreta, é tal cual.

with open(r'C:\Users\USUARIO\Downloads\datasets\ourense.csv') as ficheiro:
  print(ficheiro.readline().rstrip())

Con fr-string (format e raw)

Tamén podemos mezclar ambas combinacións para obter o mellor de ambos mundos.

arquivo='ourense.csv'
with open(fr'C:\Users\USUARIO\Downloads\datasets\{arquivo}') as ficheiro:
  print(ficheiro.readline().rstrip())

Cómo crear un arquivo temporal

import os
import tempfile

arquivo_temporal = os.path.join(tempfile.mktemp())
print(arquivo_temporal)

Esto daranos unha ruta a un novo arquivo que non existe cun nome que empezará por tmp e logo terá varios caracteres aleatorios. Exemplos: tmp3yas5ei1, tmpvtwvejgk.

Dependendo do sistema, creará o arquivo en distintas ubicacións:

 • En Microsoft Windows no cartafol: C:\Users\USUARIO\AppData\Local\Temp\
 • En GNU/Linux no directorio temporal: /tmp/

Ler arquivos (modo simple)

f = open("tmp.txt", "r")
print(f.read())

Ler arquivos por liñas

ficheiro = open('/tmp/tmp.tmp', 'r')

while liña := ficheiro.readline():
  print(liña.rstrip())

Escribir (e sobreescribir) nun arquivo

ficheiro = open("tmp.txt", "w")
ficheiro.write("Hola mundo!")
ficheiro.close()

Cómo engadir contido ao final dun arquivo

## Ler arquivos (modo simple)
ficheiro = open("tmp.txt", "a")
ficheiro.write("Outra liña!")
ficheiro.close()

❗ Manexo de erros

import sys

ruta_arquivo="/tmp/tmp.tmp"

try:
 ficheiro = open(ruta_arquivo) #Se engado: 'rb' podo abrir o arquivo en binario
except FileNotFoundError:
  print(f"Non se pode atopar o arquivo: {ruta_arquivo}.")
  sys.exit(1)
except OSError:
  print(f"Erro de sistema abrindo o arquivo: {ruta_arquivo}")
  sys.exit(1)
except Exception as err:
  print(f"Ocorreu un erro descoñecido abrindo o arquivo: {ruta_arquivo} Erro: ",repr(err))
  sys.exit(1)
else:
 while liña := ficheiro.readline():
  print(liña.rstrip())

Manexo de erros con with

ruta_arquivo="/tmp/tmp.tmp"

with open(ruta_arquivo) as ficheiro:
  while liña := ficheiro.readline():
    print(liña.rstrip())

Tipos de apertura

No open() podemos especificar principalmente: r (lectura, por defecto), w (escritura), a (append ou engadir ao final) entre outras.

Tamén podemos abrir o arquivo no modo por defecto que é modo texto (t) ou en binario (b)

Máis información: