Ir ao contido

☁️ OpenStack: Instancias

Imos aprender a lanzar unha ou varias instancias en Openstack, un contorno de nube/cloud empregado en varias empresas e tamén no CESGA.

Se buscas recuperar unha instancia destruída en base a un volume gardado, consulta a sección ☁️ OpenStack: VolumesComo lanzar unha instancia a partir dun volume.

Configuración previa

Acerca de Openstack

Por si tes curiosidade, Openstack ten moitos compoñentes, imos relacionarnos a través do interfaz web con todos eles, para que te fagas unha idea:

 • Horizon: O contorno de usuario (GUI). Básicamente o panel de control ou dashboard que manexamos.
 • Keystone: Provee autenticación mediante diversos mecanismos (como usuario e contrasinal). Soporta: LDAP, OAuth, OpenID Connect, SAML e SQL
 • Nova: Para acceso a recursos de computación. Unha especie de meta-hypervisor que soporta: KVM, LXC (libvirt), QEMU, VMWare, Virtuozzo, zVM e Ironic. Fonte: docs openstack.
 • Neutron: Xestiona as diferentes redes.
 • Designate: Servizo de DNS.
 • Barbicam: Ofrece almacenamento seguro de chaves, credenciais, certificados X509, chaves de cifrado...
 • Ceilometer: Para monitorizar os recursos e ver que pasa. Saca métricas e garda o emprego histórico de recursos.
 • Cinder: Provee almacenamento en bloques.
 • Glance: Almacena e recupera imaxes do disco da máquina virtual. Permite recuperar os datos dende distintas ubicacións.
 • Ironic: Permite o aprovisionamento de recursos hardware directamente, máquinas virtuais ou contedores.
 • Placement: Acceso API ao inventario e uso de recursos. Axuda a outros servizos a aprovisionar recursos.
 • Swift: Permite o almacenamento de obxectos e provee de tolerancia a fallos.
 • Octavia: Balanceador de carga.
 • AODH: Servizo de alarmas. Provee disparadores e regras.
 • Heat: Para orquestación.
 • Magnum: Fai posible a orquestación de: Docker Swarm, Kubernetes e Apache Mesos en Openstack. Emprega heat para orquestar o Sistema Operativo.
 • Manilla: Provee de acceso coordinado ou compartido a sistemas de arquivos compartidos ou distribuidos.
 • Trove: Provee de bases de datos como servizo (relacionais e non relacionais).
 • Zaqar: Servizo de mensaxería.
 • Mistral: Servizo de workflow/fluxo de traballo. Permite ordear e executar pasos. Xestiona o estado, a orde correta de execución, paralelismo, sincronización e alta dispoñibilidade.
 • Zun: Servizo de contendores a través de API.

Podes atopar máis información básica no artigo de redhat de información básica acerca de Openstack e se queres facer unha instalación de Openstack, tamén podes consultar este outro artigo en inglés de Daniel Persson.

Partes do panel web Horizon

Antes de comezar lembra que debes estar conectado á VPN en caso necesario. No caso do CESGA, este panel de control está en: https://cloud.srv.cesga.es noutros casos de empresas que venden o servizo, debes crear o usuario de OpenStack antes de comezar.

Inicia sesión no panel de control.

OpenStack. Inicio de sesión

Se estás no contorno do CESGA lembra empregar o dominio hpc e autenticar mediante KeyStone Credentials.

ANtes de lanzar unha instancia é unha boa práctica e aforrarás traballo se creas antes un par de chaves e defines correctamente un grupo de seguridade.

Creación do par de chaves

Imos conectar sen contrasinal, cun par de claves pública/privada. Podes ler máis información acerca delas en: 🔑 SSH e túneles. Esta forma de conectar é o modo recomendado. Non se recomenda empregar contrasinais para conectar a servidores.

Temos dúas formas de crear este par de chaves. O habitual sería telas xa creadas e empregar o comando ssh-keygen dende GNU/Linux ou dende PowerShell en Microsoft Windows. Este comando encárgase xa de crear os arquivos de chave pública e privada cos permisos adecuados. Despois de creadas, poderíamos subir a chave pública (arquivo que rematará en .pub) que estaría dentro do directorio .ssh do noso directorio de usuario.

Sen embargo, desta vez, imos facer que nos autoxenere unha clave SSH o propio panel web. Unha vez iniciemos sesión imos á: Computación → Pares de claves.

OpenStack. Chaves SSH

Nesta páxina podemos ver a lista de chaves (a parte pública) que podemos asociar na creación de instancias. As chaves que asociemos serán as que se poñan ao final do arquivo 📄 $HOME/.ssh/authorized_keys para que poidamos conectar coas instancias que creemos.

Se queremos crear un par novo, prememos no botón "Crear Par de Claves" e seleccionamos en "Tipo de clave" a opción "Clave SSH" e en Nombre de Par de Claves un nome calquera que nos sirva para identificar a clave.

OpenStack. Chaves SSH

Esto debería baixarnos un arquivo co nome que lle teñamos dado rematado en .pem. Debemos gardalo, xa que contén a chave privada e non se poderá volver a baixar. O que se envía ao servidor é a parte pública da chave.

Podemos ter tantos pares de chaves como queiramos. É recomendable empregar ou ben un xestor de chaves como KeepassXC conectado a un axente e sincronizar as chaves entre os equipos que traballemos ou ben xerar unha chave por equipo.

Creación do grupo de seguridade

Cando lanzamos unha instancia, esta debe ter un firewall. O grupo de seguridade é o equivalente na nube a este firewall.

Un grupo de seguridade ten un conxunto de regras de filtrado por protocolo, IP de orixe/destino e porto/s. Cada grupo de seguridade pode ter as súas propias regras.

Unha instancia ten alomenos un grupo de seguridade.

Imaxinemos un exemplo onde temos servidores de base de datos e servidores web. Probablemente non queiramos expoñer o porto 3306 dun MySQL a internet, pero si a algúns servidores web. Neste exemplo poderíamos crear dous grupos de seguridade:

 • Servidores_web:

  • Porto TCP 80 entrante aberto a 0.0.0.0/0.
  • Porto TCP 3306 saínte aberto a 0.0.0.0/0.
  • Protocolo ICMP aberto a 0.0.0.0/0.
  • Porto TCP 22 aberto a: 172.18.0.1/24.
 • Servidores_bbdd:

  • Porto TCP 3306 entrante aberto a 10.133.1.1/24.
  • Protocolo ICMP aberto a 10.133.1.1/24 e 1.2.3.4/32.
  • Porto UDP 1194 aberto a 1.2.3.4/32.
  • Porto TCP 22 aberto a: 172.18.0.1/24.

Para crear estes dous grupos de seguridade de proba, debemos ir a: Red → Grupos de Seguridad.

OpenStack. Listaxe de grupos de seguridade

Prememos no botón: ➕ Crear grupo de seguridad.

OpenStack. Crear grupo de seguridade

Por defecto creará dúas regras básicas que permiten todo o tráfico saínte, pero non o entrante. Hai que ter en conta ambos protocolos de rede: IPv4 e IPv6.

OpenStack. Regras por defecto do grupo de seguridade.

Se queremos engadir unha nova regra, prememos no botón Agregar regla.

OpenStack. Agregar regra.

Podemos elexir as opcións da dirección (entrante ou saínte) porto ou rango de portos e os remotos, que tamén poden ser outros grupos de seguridade.

Unha vez engadida a regra, podemos borrala, pero non editala.

Lanzando unha ou varias instancias

Paso a paso

Computación → Instancias → Botón "Lanzar instancia"

OpenStack. Visión xeral

Paso 1: Nome da instancia, número de instancias a lanzar

OpenStack. Paso: 1. Nome da instancia, número de instancias a lanzar

Paso 2: Escollendo a imaxe base

OpenStack. Paso: 2. Escollendo a imaxe base

Paso 3: Sabor da instancia (recursos)

OpenStack. Paso: 3. Sabor da instancia (recursos)

Paso 4: Redes ás que se conectará

OpenStack. Paso: 4. Redes ás que se conectará

Paso 5: Portos de rede

OpenStack. Paso: 5. Portos de rede

Paso 6: Grupos de seguridade

OpenStack. Paso: 6. Grupos de seguridade

Paso 7: Autenticación. Elexindo o par de chaves

OpenStack. Paso: 7. Autenticación. Elexindo o par de chaves

Paso 8: Script de configuración tras a instalación

OpenStack. Paso: 8. Script de configuración tras a instalación

Paso 9: Grupo de servidores

OpenStack. Paso: 9. Grupo de servidores

Paso 10: Sugerencias de planificación

OpenStack. Paso: 10. Sugerencias de planificación

Paso 11: Metadatos e executar instancia

OpenStack. Paso: 11. Metadatos e executar instancia